The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

CANSA launches National Lottery funded mobile health unit to service KZN

CANSA launches National Lottery funded mobile health unit to service KZN

The Cancer Association of South Africa (CANSA) unveiled a mobile health screening unit for use in KwaZulu-Natal rural communities to offer-much needed assistance for early detection of cancer and health education. The vehicle, suitable for use under rural conditions, will move from community to community and is equipped to provide essential health training, education and cancer screening services.

“Funding was provided by the National Lottery Distribution Trust Fund for the unit to help provide free cancer control services to all under-serviced areas including EThekwini, uMgungundlovo, Ugu, Amajuba, Uthungulu, and Uthukela communities where  prevention and early detection services for cancer are almost non-existent” said Sue Janse Van Rensburg, CANSA CEO. “The unit allows CANSA to educate South Africans on the importance of early cancer detection and treatment, which is vital to prevent unnecessary deaths from this disease.”

Aimed at reaching mostly women in impoverished communities with screening services such as Pap smears and breast examinations, the unit will also include prostate-specific antigens (PSA) tests for men to detect prostate cancer and skin examinations to detect skin cancer.

Sershan Naidoo, Media Manager: National Lottery Distribution Trust Fund adds “The mobile unit is a very worthy project to help to reduce the impact of cancer on the lives of families through these screening services and cancer education.  People living in under-serviced areas cannot access cancer screening services and this project allows equal access, early diagnosis and health information. Through our funding, this CANSA run project will help save lives and prevent hardship in families in these communities.”

The unit will make extensive use of retired nursing professionals with a driver and CANSA Health Programme Coordinators, who come out of a variety of work backgrounds: nursing, social work, community development and occupational therapy. They in turn work with people at grassroots level in the community. Using volunteers is a particularly effective strategy when working in resource-poor communities, especially women who are starting to play an active role in health care and actively seek ways of improving the quality of their health.

CANSA recruits and trains volunteers to work alongside staff to assist at screening events when the mobile unit visits a particular community; they also help with community mapping and administering pre-screening surveys.  Volunteers play an important role in promoting the benefits of cervical screening and reducing individual anxieties concerning Pap-smears.

Van Rensburg concludes “CANSA will partner with local government, local ward counsellors, local clinics, women and men’s groups to ensure we have citizens making use of the mobile health unit’s services. In addition, we’ll also use local media to inform the community. The mobile health unit teams will submit monthly reports and statistics on communities visited, number of beneficiaries reached through screening and cancer control programmes as well as number of referrals for follow-up treatment.”

CANSA has deployed seven mobile health units countrywide – Free State | Northern Cape; Gauteng; KwaZulu-Natal; Mpumalanga; North West | Limpopo and Western Cape – the organisation hopes to acquire a mobile health unit for the Eastern Cape in the near future.

The Cancer Association of South Africa (CANSA) is South Africa’s premier cancer control organisation and well-placed to deliver this service based on almost 80 years of experience in providing cancer services at grassroots level. Its purpose is to lead the fight against cancer in South Africa.

CANSA’s unique integrated services have been realigned according to our science-based research findings. Knowledge gained from our research, public service and watchdog role influences CANSA’s action and effectiveness, which we know will benefit the population. CANSA has more than 330 staff, 14 000 volunteers and 51 offices nation-wide.

For more information, please contact Lucy Balona, Head Marketing and Communication on:

  • Email: lbalona@cansa.org.za
  • Tel: 011 616 7662
  • Cell: 082 459 5230

To get involved and join the fight to support CANSA, please contact CANSA toll-free on 0800 22 66 22.

KANSA loods Mobiele eenheid befonds deur die National Lottery (Lotto)

Die Kankervereniging van Suid-Afrika (KANSA) het ‘n mobiele eenheid in gebruik geneem. Hierdie eenheid gaan aangewend word in plattelandse gemeenskappe in KwaZulu-Natal, waar die dringende behoefte aan vroeë opsporing van kanker en gesondheidsopvoeding  aan die orde van die dag is. Die voertuig, is geskik om te werk onder plattelandse toestande, en sal van gemeenskap na gemeenskap beweeg. Dit is n volledige toegeruste kliniek wat noodsaaklike gesondheidsopleiding sal voorsien, asook ondersoeke en dienste na afgeleë gemeenskappe neem.

“Fondse vir die eenheid is deur die National Lottery Distribution Trust Fund befonds sodat gratis kankerbeheer dienste voorsien  kan word aan alle gebiede wat tans onvoldoende dienslewering ontvang. Daar is ‘n spesiale fokus op die gemeenskappe vanEThekwini, uMgungundlovo, Ugu, Amajuba, Uthungulu en Uthukela  waar die voorkoming en vroeë opsporing van kanker so te sê nie bestaan nie,” sê Sue Janse van Rensburg, Hoof Uitvoerende beampte van KANSA. “Die eenheid stel KANSA in staat om Suid Afrikaners in te lig oor die belangrikheid van vroeë kankeropsporing en -behandeling, wat kardinaal is om onnodige sterftes aan hierdie siekte te voorkom.”

Alhoewel die eenheid hoofsaaklik daarop gerig is om vrouens in arm gemeenskappe te voorsien van opsporingstoetse soos Papsmere en borsondersoeke, sal die eenheid ook prostaat-spesifieke antigene (PSA) toetse bied vir mans om prostaatkanker, asook velondersoeke onderneem om velkanker op te spoor.

Sershan Naidoo, Media Bestuurder van die Nasional Lottery Distribution Trust Fund, voeg by: “Die mobiele eenheid is ‘n baie waardige projek om deur sy opsporingsdienste en kankeropvoeding te help om die impak te verminder wat kanker op die lewens van gesinne het. Mense wat in omgewings bly waar dienslewering onvoldoende is, het nie toegang tot opsporingsdienste nie en hierdie projek verleen gelyke toegang, vroeë diagnoses en gesondheidsinligting. Deur ons befondsing kan hierdie KANSA projek help om lewens te red en ontberings vir gesinne in hierdie gemeenskappe te voorkom.”

Die eenheid sal ruimskoots gebruik maak van afgetrede verpleegsters, ‘n drywer en KANSA Gesondheidsprogram Koördineerders wat vanuit ‘n spektrum van loopbaanagtergronde kom: Verpleging, maatskaplike dienste, gemeenskapsontwikkeling en arbeidsterapie. Hulle werk op hulle beurt met mense op grondvlak in die gemeenskap. Die gebruik van vrywilligers is ‘n besonder effektiewe strategie wanneer daar werk gedoen word in gemeenskappe wat oor min hulpbronne beskik, veral vrouens wat besig is om ‘n aktiewe rol te speel in gesondheidsorg en daadwerklik maniere soek om die kwaliteit van hulle eie en ander se gesondheid te verbeter.

KANSA werf en lei vrywilligers op om saam met hulle personeel te werk en hulle by te staan met opsporingsdienste wanneer die mobiele eenheid ‘n spesifieke gemeenskap besoek; die vrywilligers help ook met gemeenskapsbeskrywing en die voltooing van voor-opsporings opnames. Vrywilligers speel ‘n belangrike rol in die bekendmaking van die voordele van servikale ondersoeke en in die vermindering van individuele vrese en bygelowe aangaande Papsmere.

Van Rensburg sluit af: “KANSA gaan in samewerking met die plaaslike regering, plaaslike raadslede, plaaslike klinieke, mans- en vroue-organisasies en ander verenigings sonder winsoogmerk verseker dat inwoners van hierdie eenheid se dienste gebruik maak. Bowendien sal ons ook die plaaslike media aanwend om die inwoners in te lig wanneer die eenhied hulle omgewing besoek. Die mobiele eenheidspanne sal maandelikse verslae en statistiek verskaf ten opsigte van gemeenskappe wat besoek is, die aantal bevoordeeldes wat deur die opsporingsdienste en kankerbeheerprogramme bereik is, asook die aantal verwysings vir opvolgbehandeling.”

KANSA het tans sewe mobiele eenhede landswyd – Vrystaat | Noord Kaap; Gauteng; KwaZulu-Natal; Mpumalanga; North West | Limpopo en Wes-Kaap – die organisasie hoop om ‘n mobiele eenheid aan te skaf vir die Oos-Kaap in die nabye toekoms.

Die Kankervereniging van Suid-Afrika (KANSA) is Suid-Afrika se vernaamste kankerbeheer organisasie en is in ‘n uitstekende posisie om hierdie diens te lewer gebaseer op amper 80 jaar se ondervinding in die lewering van kankerdienste op voetsoolvlak. KANSA se doelwit  is om die geveg teen kanker in Suid-Afrika voort te sit en lewens te red. KANSA is die enigste organisasie wat n unieke diens lewer wat gebaseer is op gerespekteerde en erkende navorsing, wat alle gesondheidsprogramme ondersteun en rig en wat ook  n waghondrol  die gemeenskap vertolk. Hierdeur word gemeenskappe bemagtig om ingeligte keuse te maak en terselfdertyd ook teen bekende karsinogene beskerm.

Vir meer inligting, kontak asseblief vir Lucy Balona, Hoof van Bemarking en Kommunikasie by:

  • E-pos: lbalona@cansa.org.za
  • Tel:  011 616 7662
  • Selfoon: 082 459 5230

Om betrokke te raak en KANSA te ondersteun in die geveg, kontak KANSA op sy tolvrye nommer 0800 22 66 22.

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans
 071 867 3530 Xhosa, Zulu, Sotho and Siswati

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

1931 - 2021. 90 Year Anniversary

Sign up to receive news and updates: